THOMAS

歡迎來到我的網站,感謝您的關注。我希望你找到你想要的東西,如果不給我寫信,我會盡力幫助你。

Huānyíng lái dào wǒ de wǎngzhàn, gǎnxiè nín de guānzhù. Wǒ xīwàng nǐ zhǎodào nǐ xiǎng yào de dōngxī, rúguǒ bù gěi wǒ xiě xìn, wǒ huì jìnlì bāngzhù nǐ.

 

 

閱讀更多 - Yuèdú gèng duō寫信給我 - Xiě xìn gěi wǒ